Antenne 470

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir type Type 1..1
høyde Angir vegobjektets høyde Enhet: Meter Real 1..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 1..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
SCADA_Merking Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
produktnavn Angir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer CharacterString 0..1
produsentnavn Angir navn på produsent av vegobjektet CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. Eier 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold Vedlikeholdsansvarlig 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig_Navn Angir navn på vedlikeholdsansvarlig. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 1..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE Type 50 1..1
NVDB_HØYDE Real 5 1..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 1..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_SCADA_MERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 200 0..1
NVDB_PRODUSENTNAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_EIER Eier 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG Vedlikeholdsansvarlig 50 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 1..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
type Type 3779
høyde Real 3874
etableringsår Integer 4072
driftsmerking CharacterString 11446
SCADA_Merking CharacterString 11733
tilleggsinformasjon CharacterString 11617
produktnavn CharacterString 3806
produsentnavn CharacterString 3543
eier Eier 3518
vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig 8106
arkivreferanse CharacterString 11691
vedlikeholdsansvarlig_Navn CharacterString 10578
prosjektreferanse CharacterString 11131
posisjon Punkt 4987
senterlinje Kurve 10579
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Antenne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3779 Type Type 1 ..1
3874 Høyde Real 1 ..1
4072 Etableringsår Integer 1 ..1
11446 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
11733 SCADA-merking CharacterString 0 ..1
11617 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
3806 Produktnavn CharacterString 0 ..1
3543 Produsentnavn CharacterString 0 ..1
3518 Eier Eier 0 ..1
8106 Vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig 0 ..1
11691 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
10578 Vedlikeholdsansvarlig, navn CharacterString 0 ..1
11131 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4987 Geometri, punkt Punkt 1 ..1
10579 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertAntenne Antenne 0..* assosiertTunnelløp Tunnelløp 0..1
assosiasjon assosiertSystemobjekt Systemobjekt 0..* assosiertAntenne Antenne 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkadeFU_Punkt TilstandSkadeFU_Punkt 0..* assosiertAntenne Antenne 0..1
assosiasjon assosiertTilstandSkade_Punkt TilstandSkade_Punkt 0..* assosiertAntenne Antenne 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon Dokumentasjon 0..* assosiertAntenne Antenne 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0