Parkeringsområde 43

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på vegobjektet CharacterString 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeParkeringsområde 0..1
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har BruksområdeParkeringsområde 0..1
innfartsparkering Angir om parkeringsområde kan defineres som innfartsparkering. Innfartsparkering 0..1
kjøretøytype_Dimensjonerende Dimensjonerende kjøretøytype for kjøring på parkeringsområde. Kjøretøytype_Dimensjonerende 0..1
antallParkeringsplasserSmåKjt Angir antall oppmerka parkeringsplasser for små personbiler. For parkeringsområder som ikke har oppmerka plasser gis det anslag på hvor mange personbiler det er plass til. Områder som er skiltet o.l. for buss/lastebil regnes ikke med. Rasteplasser kan ha oppstillingsplasser utenom parkeringsområde (se "Rasteplass"). Enhet: Stykker Integer 0..1
plasserReservertHandikappede Angir antall parkerings/oppstillingsplasser reservert handikappede Enhet: Stykker Integer 0..1
antallParkeringsplasserStoreKjt Angir antall oppmerka parkeringsplasser for store kjøretøy. For parkeringsområder som ikke har oppmerka plasser telles det kun med antall slike plasser innenfor delområder som er tydelig merka buss/lastebil. Enhet: Stykker Integer 0..1
areal Angir totalt areal. Dette inkluderer kjørbart, ikke kjørbart og bebygd areal innenfor parkeringsområdets avgrensning. Se tilhørende "datterobjekt" for mer detaljert arealinformasjon. Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
avgift Angir hvorvidt parkeringsområdet er avgiftsbelagt Avgift 0..1
avgiftsRestriksjonsinfo Informasjon om avgiiftsbelegging og/eller restriksjoner knyttet til parkeringsområde, CharacterString 0..1
vinterdriftsklasse Beskriver hvilken standard for vinterdrift som skal gjelde for plassen. (Se også vegobjekttype 819-Vinterdriftsklasse) VinterdriftsklasseParkeringsområde 0..1
brøyterodenummer Angir nummer til brøyterode som dekker parkeringsområde. CharacterString 0..1
strørodenummer Angir nummer til strørode som dekker parkeringsområde. CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierParkeringsområde 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligParkeringsområde 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 30 0..1
NVDB_TYPE TypeParkeringsområde 50 0..1
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeParkeringsområde 50 0..1
NVDB_INNFARTSPARKERING Innfartsparkering 3 0..1
NVDB_KJØRETØYTYPE_DIMENSJONERENDE Kjøretøytype_Dimensjonerende 50 0..1
NVDB_ANTALLPARKERINGSPLASSERSMÅKJT Integer 4 0..1
NVDB_PLASSERRESERVERTHANDIKAPPEDE Integer 2 0..1
NVDB_ANTALLPARKERINGSPLASSERSTOREKJT Integer 2 0..1
NVDB_AREAL Integer 5 0..1
NVDB_AVGIFT Avgift 3 0..1
NVDB_AVGIFTSRESTRIKSJONSINFO CharacterString 300 0..1
NVDB_VINTERDRIFTSKLASSE VinterdriftsklasseParkeringsområde 15 0..1
NVDB_BRØYTERODENUMMER CharacterString 8 0..1
NVDB_STRØRODENUMMER CharacterString 8 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierParkeringsområde 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligParkeringsområde 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 1076
type TypeParkeringsområde 1116
bruksområde BruksområdeParkeringsområde 1255
innfartsparkering Innfartsparkering 5779
kjøretøytype_Dimensjonerende Kjøretøytype_Dimensjonerende 1775
antallParkeringsplasserSmåKjt Integer 1807
plasserReservertHandikappede Integer 1818
antallParkeringsplasserStoreKjt Integer 1817
areal Integer 1359
avgift Avgift 9934
avgiftsRestriksjonsinfo CharacterString 1815
vinterdriftsklasse VinterdriftsklasseParkeringsområde 9555
brøyterodenummer CharacterString 9868
strørodenummer CharacterString 9869
etableringsår Integer 10335
tilleggsinformasjon CharacterString 11563
prosjektreferanse CharacterString 11049
eier EierParkeringsområde 7990
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligParkeringsområde 8054
posisjon Punkt 4750
senterlinje Kurve 9431
område Flate 10891
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Parkeringsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1076 Navn CharacterString 0 ..1
1116 Type TypeParkeringsområde 0 ..1
1255 Bruksområde BruksområdeParkeringsområde 0 ..1
5779 Innfartsparkering Innfartsparkering 0 ..1
1775 Kjøretøytype, dimensjonerende Kjøretøytype_Dimensjonerende 0 ..1
1807 Antall parkeringsplasser små kjt. Integer 0 ..1
1818 Plasser reservert handikappede Integer 0 ..1
1817 Antall parkeringsplasser store kjt. Integer 0 ..1
1359 Areal Integer 0 ..1
9934 Avgift Avgift 0 ..1
1815 Avgifts-/restriksjonsinfo CharacterString 0 ..1
9555 Vinterdriftsklasse VinterdriftsklasseParkeringsområde 0 ..1
9868 Brøyterodenummer CharacterString 0 ..1
9869 Strørodenummer CharacterString 0 ..1
10335 Etableringsår Integer 0 ..1
11563 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11049 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
7990 Eier EierParkeringsområde 0 ..1
8054 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligParkeringsområde 0 ..1
4750 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
9431 Geometri, linje Kurve 0 ..1
10891 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Har Parkeringsområde 0..* Tilhører Rasteplass 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Parkeringsområde 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Parkeringsområde 0..1
assosiasjon Består av Parkeringsområde 0..* Er del av Holdeplassutrustning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Parkeringsområde 0..1
assosiasjon Består av Parkeringsområde 0..20 Er del av Ferjeleie 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0