Sikringsbolt 73

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Enhet: Stykker Integer 0..1
diameter Angir diameter av vegobjektet Enhet: Millimeter Integer 0..1
lengde Angir lengde av sikringsbolt. Dersom antall bolter >1 skal det angis gjennomsnittlig lengde av boltene. Enhet: Meter Real 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
plassering Angir plassering til vegobjektet i samleobjektet PlasseringSikringsbolt 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeSikringsbolt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANTALL Integer 5 0..1
NVDB_DIAMETER Integer 3 0..1
NVDB_LENGDE Real 5 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
NVDB_PLASSERING PlasseringSikringsbolt 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_TYPE TypeSikringsbolt 50 0..1
Name Type English Description
antall Integer 2197
diameter Integer 1722
lengde Real 1319
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
område Flate 5901
plassering PlasseringSikringsbolt 1652
posisjon Punkt 4775
produktnavn CharacterString 3782
prosjektreferanse CharacterString 11065
senterlinje Kurve 5898
tilleggsinformasjon CharacterString 11572
type TypeSikringsbolt 1134

Vis Sikringsbolt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2197 Antall Integer 0 ..1
1722 Diameter Integer 0 ..1
1319 Lengde Real 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
5901 Geometri, flate Flate 0 ..1
1652 Plassering PlasseringSikringsbolt 0 ..1
4775 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
3782 Produktnavn CharacterString 0 ..1
11065 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
5898 Geometri, linje Kurve 0 ..1
11572 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
1134 Type TypeSikringsbolt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Sikringsbolt 0..1
assosiasjon Består av Sikringsbolt 0..* Er del av Bergsikring 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Sikringsbolt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Sikringsbolt 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0