Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - HøstVinter. Beskriver områder brukt av reindrifta i høst/vintersesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Tidlig høstvinterbeite: Dette er de deler av høstvinterområdene som beites tidligst og som ofte pakkes til med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. Beitene kan være utsatt for nedising i perioder hvor været veksler fra mildt til kaldt. Spredt brukte høstvinterbeiter: Dette er områder i tilknytning til tidlig høstvinterbeite, og som reinen benytter mer spredt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Sommer. Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Denne produktspesifikasjonen beskriver områder brukt av reindrifta i sommersesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Høyereliggende områder og luftingsområder er områder hvor reinen oppholder seg i varme perioder om sommeren for å dekke sitt behov for beite, ro, avkjøling og minske insektsplagen. Reinen finner som regel slike områder høyere til fjells, og derfor kalles dette ofte høysommerland. I vær- og vindeksponerte kystområder kan områder med høysommerland-funksjon også være i lavereliggende terreng. Lavereliggende sommerland er områder i tilknytning til høysommerland. I sommerperioden er reinen var for temperatursvingninger og insektsplage, på grunn av at den røyter de gamle hårene og skal danne nytt hårlag. Reinen har derfor behov for å kunne bevege seg mellom høyereliggende og lavereliggende områder, for å finne ro til å beite. .

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite produktspesifikasjon

Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Denne produktspesifikasjonen beskriver områder brukt av reindrifta i vårsesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Kalvingsland er de deler av vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg før kalving, under kalving og i pregningsperioden. Pregningsperioden er tiden etter kalving og frem til simler med kalv samler seg i større flokker, såkalte fostringsflokker. Oksebeiteland er områder hvor okserein, fjorårskalver og simler som ikke skal kalve oppholder seg i kalvingstida.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20220909


Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite produktspesifikasjon

Produktpesifikasjon for datasett Årstidsbeite - Vinter. Et reindriftår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Denne produktspesifikasjonen beskriver områder brukt av reindrifta i vintersesongen. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid Tidlig vinterland: Dette er områder hvor reinen oppholder seg tidlig i vintersesongen. Senvinterland: Dette er de deler av vinterområdene som normalt er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20221017


Erosjonsrisiko produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Erosjonsrisiko

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Utkast

20230401


Vegetasjon produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver datasettet Vegetasjon. Eit vegetasjonskart viser utbreiinga av vegetasjonstypar i eit område. Kartet gjev informasjon om artsfordeling, økologiske tilhøve og eigenskapar for ulik ressursbruk i utmark. Kartleggingssystemet består av 45 vegetasjonstypar og 10 andre arealtypar. Vegetasjonstypane er samla i 10 hovudgrupper. Under kartlegging blir det i tillegg brukt ei rekkje tilleggssymbol for å få fram viktig informasjon som ikkje ligg i skildringa av vegetasjonstypane.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Vegetasjon\Vegetasjon

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Utkast

20171115


Arealressurskart AR50 produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000, som er avledet fra FKB-AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5 000.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurskart AR50

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20150415


Arealressurskart - AR50 produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart for målestokk 1:50 000. Dette er et landsdekkende datasett som viser hovedtyper av arealressurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. AR50 fremstilt ved en generalisering av AR5 under tregrensa, og tolking av satellittbilder over tregrensa. I tillegg har det vært benyttet N50 der vi verken har hatt AR5 eller satellittbilder. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20161212


Arealressurkart - Dyrkbar jord produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord forekommer på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i tråd med klassifikasjonssystemet for AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5000.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20150401


Jordsmonn produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20170315


Jordsmonn produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Jordsmonn

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20170920


Reindrift - Beitehage produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Beitehage Et lukket inngjerdet område der reinen samles/oppbevares for foring eller i påvente av å tas inn i et område avgrenset av et arbeidsgjerde

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Beitehage

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20150415


Reindrift - Ekspropriasjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – ekspropriasjonsområde avgrenser areal ekspropriert for bruk i reindriften. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Ekspropriasjonsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20160415


Reindrift - Flyttlei produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Flyttlei. Lei eller trasé i terrenget der reinen drives og til dels trekker selv mellom årstidsbeitene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Flyttlei

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20150415


Reindrift - Flyttlei produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Flyttlei. Lei eller trasé i terrenget der reinen drives og til dels trekker selv mellom årstidsbeitene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Flyttlei

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20150415


Reindrift - Konsesjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – Konsesjonsområde angir områder utenfor det samiske reinbeiteområdet der det er gitt en særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftslovens § 8. Dette gjelder både samisk og ikke-samisk reindrift. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Konsesjonsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20160415


Reindrift - Konvensjonsområde produktspesifikasjon

Datasettet Reindrift – Konvensjonsområde avgrenser svenske reineieres beiteområder i Norge i henhold til den norsk-svenske beitekonvensjonen. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindriftsutøvere har i forhold til arealbruk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Konvensjonsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20160415


Reindrift - Konvensjonsområde produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Konvensjonsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

1.0


Reindrift - Oppsamlingsområde produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Oppsamlingsområde Område med naturlige avgrensninger hvor reinen samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Oppsamlingsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20150415


Reindrift - Oppsamlingsområde produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon Oppsamlingsområde Område med naturlige avgrensninger hvor reinen samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2015-2016\Reindrift - Oppsamlingsområde

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Erstattet

20150415


Laster....