Grunnundersøkelser produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Marine landformer produktspesifikasjon

Datamodell for Marine landformer. Datasettet viser en rekke landskapsformer på havbunnen på norsk kontinentalsokkel og i fjordene. Landformer kan være dannet under påvirkning av is (morenerygger, isfjellpløyemerker osv), ved utglidninger a sedimenter (skredformer), formet av bunnstrømmer (sandbølger) osv. Tolkningen er basert å detaljerte dybdedata og sedimentdata.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine landformer

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Berggrunn -2.1 Utkast produktspesifikasjon

viser areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til berggrunnsgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Berggrunn -2.1 Utkast

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

2.1


Løsmasser-4.0_Utkast produktspesifikasjon

Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser-4.0_Utkast

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

4.0


Bunnsedimenter dannelse produktspesifikasjon

viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Erstattet

1.0


Bunnsedimenter kornstørrelse produktspesifikasjon

viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter kornstørrelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Erstattet

1.0


Marin grense produktspesifikasjon

og varierer mellom 0 og 220 moh. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land. ">Marin grense angir det høyeste nivå som havet nådde etter siste istid. Dette vil avhenge av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 moh. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt land.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marin grense

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Erstattet

1.0


Mineralressurser produktspesifikasjon

oversikt over landets forekomster av mineralske ressurser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Erstattet

2.0


Radon aktsomhetsområder produktspesifikasjon

nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Radon aktsomhetsområder

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Erstattet

1.0


Grus-4.0_Utkast produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grus-4.0_Utkast

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Ukjent

1.0


Laster....