AdresseTilgjengeligForAlle_20180501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20180501

Eier: Kartverket

Utkast

4.6


AdresseTilgjengeligForAlle_20200501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501

Eier: Kartverket

Utkast

4.6


Ankringsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder

Eier: Kystverket

Utkast

20170301


Bakkegeofysikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bakkegeofysikk

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Beredskapsdepoter_20190101 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Beredskapsdepoter_20190101

Eier: Kystverket

Utkast

20190101


Berggrunn produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Berggrunn

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


BRAkart-1.0 produktspesifikasjon

applikasjonsskjema for BRA-kart 1.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\BRAkart-1.0

Eier: Avinor

Utkast

1.0


Brønnboringer produktspesifikasjon

oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Brønnboringer

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata,bygningspunkt, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. Kun eksisterende bygg er tatt over fra Matrikkelen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


DekningskartObjekttype-20201010 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\DekningskartObjekttype-20201010

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


DekningskartSamlet-20201010 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\DekningskartSamlet-20201010

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


Elveg 2.0 produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0

Eier: Kartverket

Utkast

2.0.1


Elvenett produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Elvenett

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast

4.6


Administrative enheter produktspesifikasjon

spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter

Eier: Kartverket

Utkast

4.0


Administrative enheter produktspesifikasjon

spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter

Eier: Kartverket

Utkast

4.1


Fastmerker produktspesifikasjon

fastmerker er et varig merket punkt, markert med bolt eller rør eller annen markering der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geodesi\Fastmerker

Eier: Kartverket

Utkast

30052016


Flomaktsomhetsområder-1.1 produktspesifikasjon

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomaktsomhetsområder-1.1

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast

1.1


Forurenset Grunn produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

2.0


Grunnundersøkelser produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Havnedata 2020 produktspesifikasjon

Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltnig i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata 2020

Eier: Geovekst

Utkast

20200819


Laster....