Arealbruk produktspesifikasjon

Modell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk

Eier: Statistisk sentralbyrå

Erstattet

20170115


Brannalarmsentraler produktspesifikasjon

Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Erstattet

20160315


Dyrebesetninger produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Mattilsynet\Dyrebesetninger

Eier: Mattilsynet

Erstattet

20151210


FKB-Bygning produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda). Bygninger er koblet mot matrikkelsystemet med bygningsnummeret og spesifikasjonen skal inneholde alle bygninger som finnes i terrenget og/eller er registrert ferdig bygget i Matrikkelen. Bygninger som er under oppføring kan finnes i FKB-Tiltak. Spesifikasjonen er basert på en bygningsmodell i 2.5D, dvs. at det ikke er registreres/forvaltes 3D-objekterer, men kartdata der høyden på toppen av objektet er registrert og 3D-objekter kan genereres ved å prosjisere objektene ned på en terrengmodell. FKB-Bygning versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bygg versjon 4.5.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning

Eier: Geovekst

Erstattet

4.6


Flomsoner produktspesifikasjon

NVEs database over kartlagte flomfareområder - flomsoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Erstattet

1.0


Gravplass produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass

Eier: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Erstattet

1.0


Gyteområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2015-2016\Gyteområder

Eier: Fiskeridirektoratet

Erstattet

20160510


Kommuneplaner produktspesifikasjon

Opprettet som kopi av versjon 20160316

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Erstattet

20161104


Kommuneplaner produktspesifikasjon

Opprettet som kopi av versjon 20161104

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Erstattet

20170215


Korallrev - Forbudsområder produktspesifikasjon

områder med korallrev hvor det er forbud mot å drive fiske i nærheten av, vedtatt i Forskrift om endring om utøvelse av fisket i sjøen, §66 annet ledd. Formålet er å beskytte korallrev.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2015-2016\Korallrev - Forbudsområder

Eier: Fiskeridirektoratet

Erstattet

20160513


Kultuminner - Kulturmiljøer produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for kulturmiljøer skal beskrives. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. Fredete kulturmiljøer er viktige å ta hensyn til i planprosessen, da de legger føringer for bruken av, ofte større, områder i kommunen. Selv om verdensarvområder ikke har formelt vern etter norsk lov, er de særdeles viktige kulturmiljøer som må det må tas hensyn til i forbindelse med arealplanlegging. Kulturmiljøer som er en del av nasjonale interesser i by angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Selv om områdene ikke har formelt vern, gir det et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kultuminner - Kulturmiljøer

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20160503


Kulturminner - Brannsmitteområder produktspesifikasjon

<font color="#1f497d">Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.</font>

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\2015-versjoner\Kulturminner - Brannsmitteområder

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20150710


Kulturminner - Enkeltminner produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Enkeltminner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\2015-versjoner\Kulturminner - Enkeltminner

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20150529


Kulturminner - Freda bygninger produktspesifikasjon

Freda bygninger og listeførte kirker.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\2015-versjoner\Kulturminner - Freda bygninger

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20150619


Kulturminner - Kulturmiljøer produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for kulturmiljøer skal beskrives. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. Fredete kulturmiljøer er viktige å ta hensyn til i planprosessen, da de legger føringer for bruken av, ofte større, områder i kommunen. Selv om verdensarvområder ikke har formelt vern etter norsk lov, er de særdeles viktige kulturmiljøer som må det må tas hensyn til i forbindelse med arealplanlegging. Kulturmiljøer som er en del av nasjonale interesser i by angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Selv om områdene ikke har formelt vern, gir det et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\2015-versjoner\Kulturminner - Kulturmiljøer

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20150617


Kulturminner - Brannsmitteområder produktspesifikasjon

<font color="#1f497d">Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Brannsmitteområder og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Brannsmitteområder egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.</font>

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Brannsmitteområder

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20160503


Kulturminner - Enkeltminner produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Enkeltminner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20160503


Kulturminner - Freda bygninger produktspesifikasjon

Freda bygninger og listeførte kirker.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Freda bygninger

Eier: Riksantikvaren

Erstattet

20160503


Fjordlinjer - Kysttorskregulering produktspesifikasjon

Fjordlinjene markerer grenser for hvor nært kysten fartøy over 15 meter kan fiske etter torsk. Gjelder fra og med Varangerfjorden til N 62º Nord. For mer informasjon se "Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62º N."

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\2015-2016\Fjordlinjer - Kysttorskregulering

Eier: Fiskeridirektoratet

Erstattet

20160816


FKB-Ledning produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning

Eier: Geovekst

Erstattet

4.5


Laster....