AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2 fagområdestandard

standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2

Gyldig

4.5.2


Adresse-4.5 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5

Gyldig

4.5


Annen naturinformasjon-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver naturinformasjon som ikke faller inn under de andre naturressurskapitlene, slik som markslag, geologi, reindrift og andre selvstendige naturinformasjonskapitler

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0

Gyldig

4.0


Areal-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver, arealbruk uavhengig av markens produksjonsevne. Arealbruk beskriver den fysiske bruk av et geografisk område. Eksempler på dette er parkering på et jorde som vil kodes som en parkeringsplass, uavhengig av om dette arealstykke egner seg som fulldyrka. Arealbruken må holdes atskilt fra markslagsbeskrivelsene som beskriver jordas bærevne (arealtilstand, bonitet, markslag og mineralske råstoffer)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Areal\Areal-4.0

Gyldig

4.0


Arealressurs-4.0 fagområdestandard

norsk institutt for skog og landskap produserer kart over arealressurser med ulik detaljeringsgrad. Her defineres de egenskapstypene og kodelistene som brukes i disse produktene; bl.a. AR5, AR50 og AR250

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0

Gyldig

4.0


Bane-4.0 fagområdestandard

databeskrivelsen omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg, tunnelbane mv. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som kan beskrives med objekttyper i andre kapitler, er ikke tatt med i dette kapitlet. Slik infrastruktur er beskrevet i bl.a. kapitlene om Ledningsnett (anlegg for strømforsyning, signal-/sikring og telekommunikasjon), Bygninger (stasjonsbygning, takoverbygg og snøoverbygg), Bygningstekniske anlegg (bru, kulvert, tunnelportal, støttemur, stikkrenne, gjerde og støyskjerm) og Terrengform (skjæringer og fyllinger)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0

Gyldig

4.0


Beite-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest. Spesifikasjonen omfatter områder beitelaget til vanlig benytter som beiteareal., ikke de formelle (slik som beiterettighetsgrenser mv.)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0

Gyldig

4.0


Berg-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til berggrunnsgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard. Spesifikasjonen er utviklet av en prosjektgruppe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å være uavhengig av målestokker, og det er satt av rom for utvidelser spesielt med tanke på fremtidig kartleggingsaktivitet i store målestokker

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0

Gyldig

4.0


Bildeinformasjon-4.1 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder for angivelse av den flate som et ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto dekker, samt avgrensningslinjene for disse flatene. Standarden favner altså ikke selve fotografiet, men en avgrensning av det fotograferte området, representert som en flate, med en henvisning til bildet. Hensikten med å representere bildet som flate er å gi brukeren opplysninger om hvilket område som dekkes, når bildet er tatt, hvilken opptaksmetode som er benyttet osv. Leveranse av bilder i form av raster (f.eks .RASTER i SOSI realiseringen) omfattes ikke av denne spesifikasjonen

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1

Gyldig

4.1


Bioma-4.1 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter naturtyper etter DN’s håndbøker og arter som leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1

Gyldig

4.1


Bygg-4.5 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter beskrivelse av bygninger (etter matrikkellovens definisjon) og andre bygninger, beskrivende bygningslinjer samt bygningsvedheng. Bygninger omfatter alle menneskeskapte installasjoner som er registrert i matrikkelen og også mindre bygninger (<15m²) som i henhold til føringsinstruks ikke trenger å være registrert i matrikkelen. Bygninger registrert i matrikkelen er alltid registrert med et eget bygningsnummer og bygningstype. Bygningsmessige anlegg (herunder tekniske anlegg) som ikke er relatert til en bygning, er spesifisert i "Bygningsmessige anlegg"

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5

Gyldig

4.5


Bygnan-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter bygningsmessige-og tekniske anlegg. Eksempler på bygningsmessige- og tekniske anlegg er objekter slik som tank, mur, gjerde og brygge mv. Bygninger (Bygningsenhet og andre bygninger) med tilhørende beskrivende bygningslinjer samt bygningsvedheng er beskrevet under fagområdet "Bygninger" (BYGG)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygnan\Bygnan-4.0

Gyldig

4.0


Eiendomsinformasjon-4.5 fagområdestandard

eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt). I tillegg omfatter Eiendomsinformasjon i dag objekttyper som utveksles mellom matrikkelsystemet og andre sentrale databaser, f.eks juridisk og fysisk person

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5

Gyldig

4.5


Fastmerker-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder for alle typer varige fastmerker uansett målemetode. Dette gjelder trigonometriske punkt, polygonpunkt, nivellementspunkt, gravimetripunkt, fjernpunkt, etc,etc,etc, og bygger på et arbeid utført av NGO på oppdrag fra Miljøverndep. på midten av 80-tallet, som nå er komplettert og samordnet standarden for fastmerkenummerering og fastmereregister, versjon 2.0, men med noen tillegg

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0

Gyldig

4.0


Fiskeri-4.5 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5

Gyldig

4.5


Forurensning-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter beskrivelser som er egnet som grunnlag for kartframstilling av data om forurensningskilder og miljøtilstand. Kapittelet er foreløpig ikke dekkende for hele fagområdet, men omfatter en del viktige datasett som grunnforurensning, utslipp fra industri, avløpsanlegg og støy

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0

Gyldig

4.0


Friluftsliv-4.5 fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.5

Gyldig

4.5


Geologi Generell del 4.0 fagområdestandard

objekter og egenskaper som er overordnet alle databeskrivelseskapittlene for geologi. Spesielt gjelder dette kvalitets- og metadataparametre som ikke inngår i SOSI-standarden, og som er nødvendig for en forsvarlig dokumentasjon av en geologisk kartlegging/registrering. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i egenskap av temasenter for geologiske miljødata. Spesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier, med andre ord også aggregert geologisk informasjon

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0

Gyldig

4.0


Gfys-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter beskrivelse av flater, linjer og punkter som er knyttet til geofysiske målinger og/eller tolkninger. Spesifikasjonen er ment å gjelde all anvendt geofysikk på/over land, samt målinger med fly over kontinentalsokkelen. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er ment å dekke alle målestokker/kartserier i Norge, inkl. kontinentalsokkelområdene

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0

Gyldig

4.0


Gkjem-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å gjelde alle målestokker

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0

Gyldig

4.0


Laster....