Viser treff 1 - 20 av 23281

Lagre som:

AdministrativeOgStatistiskeInndelinger (pakke)

fagområdet dekker ulike administrative inndelinger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Flere av inndelingene hører naturlig sammen, som ulike hierarkiske nivåer av samme type administrasjon. Eller ved at noen av inndelingsgrensene er på et så overordnet nivå at de fungerer som ytre avgrensning for et lokalt inndelingssystem

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger


Adresse (pakke)

adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Adresse


Annen naturinformasjon (pakke)

fagområdet naturinformasjon beskriver andre forhold omkring natur enn markslag, geologi, reindrift og andre selvstendige naturinformasjonskapitler i SOSI-standarden

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon


Areal (pakke)

fagområdet tar for seg arealbruk uavhengig av markens produksjonsevne. Arealbruk beskriver den fysiske bruk av et geografisk område. Det er gjort et forsøk på å ha klare skillelinjer mellom arealbruksdata og annen naturinformasjons data, markslagsdata, verneområder og kulturminner. Dataene skal kunne brukes i et integrert informasjonssystem, f.eks til presentasjon på kart i forskjellige målestokker og for analyser

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Areal


Arealressurs (pakke)

arealressursbeskrivelsene som er definert i dette fagområdet er i stor grad rettet mot arealenes egnethet for landbruk. Data brukes i landbruksforvaltning, konsekvensutredninger og annen arealplanlegging

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs


Arealressurs - avhengigheter (diagram)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs


Bane (pakke)

fagområdet "Bane" omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes som ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg (trikk), tunnelbane (t-bane) mv.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bane


Beite (pakke)

fagområdet "Beitebruk i utmark" dekker grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Beite


Beite - avhengigheter (diagram)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Beite


Berg (pakke)

berggrunnskart viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. De viser også strukturer i bergartene og lokalisering av kjente forekomster av malm, industrimineraler og bygningsstein. Kartet gir opplysninger om bergartenes aldersforhold og er vanligvis ledsaget av et profil som gir en tolkning av geologien i den øverste del av jordskorpen. Kartleggingen bygger på feltobservasjoner, analyser av innsamlede prøver og tolkning av geofysiske data

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Berg


Berg - avhengigheter (diagram)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Berg


Bildeinformasjon (pakke)

fagområdet "Bildeinformasjon" dekker den geografiske utstrekningen av ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto, og benyttes for ’innpakking’ av ulike typer bildedata. Standardene tar mål av seg til å dekke all datainnsamling fra fly og satellitt. De senere årene har det vært stor utvikling innenfor datainnsamling fra lufta. Trenden går fra bruk av analoge opptaksmetoder i retning av digitale sensorer

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon


Bioma (pakke)

naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. Med naturmangfoldloven skal vi ta vare på naturen, både gjennom vern av områder og at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte. For å kunne planlegge og gjennomføre viktige samfunnsaktiviteter på en forsvarlig måte, må vi ha kunnskap om verdifulle naturtyper og arter. For at det biologiske mangfoldet skal tas vare på i arealforvaltningen, er det derfor nødvendig med kartlegging av både artsmangfoldet og mangfoldet i naturtyper

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bioma


Bioma - avhengigheter (diagram)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bioma


Bygg (pakke)

fagområdet "Bygning" beskriver bygninger med tilhørende objekter og egenskaper som er registrert f.eks i matrikkelen og FKB til bruk i informasjonssystemer

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygg


Bygnan (pakke)

fagområdet dekker bygningsmessige-og tekniske anlegg. Eksempler er objekter slik som tank, mur, gjerde og brygge mv

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygnan


Bygningsmessige anlegg - avhengigheter (diagram)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bygnan


Eiendomsinformasjon (pakke)

fagområdet "Eiendomsinformasjon" omhandler informasjon etter Matrikkelloven. For ytterligere informasjon henvises til lov, forskrift og spesifikasjoner for Matrikkelsystemet. Mer informasjon finnes på http://www.statkart.no

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon


Fastmerker (pakke)

fastmerker er et varig merket punkt, markert med bolt eller rør eller annen markering der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker


Fastmerker- avhengigheter (diagram)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker


Viser treff 1 - 20 av 23281